Input Types


I am a button
I am an image button
I am a text box
I am a password box
I am a checkbox
I am a radio button
I am a slider
I am a color picker
I am a number picker
I am a date picker
I am a time picker
I'm a date and time picker